Rozcieńczalnik nitro karta charakterystyki dragon

Pobierz

Mały po Ŝar: gasi ć ga śnic ą proszkow ą w ęglanow ą lub śniegow ą (dwutlenek w ęgla).KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja :2.0 01.06.2009 Data aktualizacji :16.05.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHRozpuszczalnik Nitro - Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona 2 z 9 W przypadku wystąpienia objawów zatrucia wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala.. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.. zm. ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania: 13.10.2016 Aktualizacja: - Strona/stron: 2/17 W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów H oraz symboli.. Szpachlówki.. Sprzedaż rozpuszczalnika BIROL odbywa się m.in. w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach Polski.. .KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania 06.11.2010 Data aktualizacji: 21.10.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.. +48 602 190 714 Nowa Sucha Okopy 17A + + + + produktu: Rozpuszczalnik Nitro Nr katalogowy: 757651423 Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: rozpuszczalnik do farb, rozcieńczalnik Zastosowania odradzane: nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zobacz podział produktów Dragon: Wg grup produktowych..

Nie powoduje ... etykiet ą oraz kart ą charakterystyki.

Rozcie ńczalnik o niskiej zawarto ści siarki.. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.. Indywidualne środki ostrożności.. +48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez cał ą dob ę.Rozcieńczalnik uniwersalny Dragon 0,5 l. Uniwersalny preparat do rozcieńczania to produkt przydatny w każdym warsztacie i garażu.. Rozcieńczanie: postępować zgodnie z instrukcjami .ROZCIE ŃCZALNIK NITRO 1.. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina tel.. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak danychROZPUSZCZALNIK NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencjiKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp.. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP)Chemia motoryzacyjna.. W. Pileckiego 5.. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.. Nie stosować żadnych odtrutek ani środków zobojętniających, które nie są zalecane w poniższej karcie lub przez lekarza.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut..

Wg marek handlowych.Karta charakterystyki preparatu Rozcieńczalnik uniwersalny niebezpiecznego.

Warunki, któych należy unikać.. e-mail: Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrab ąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel.. Kod towaru Gramatura Typ opakowania DRN500 0,5L butelka szklana DRN500/ME 0,5L puszka metalowaPIKKO Rozcieńczalnik NITRO RC01 do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.. Żywice poliestrowe.. Opis Wyrób zawiera dodatki polepszaj ące rozlewno ść lakieru.. : +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: ŃCZALNIK NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki.. Unikać wdychania par.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy.Rozcieńczalnik Nitro Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 999, +48 146805494 w dniach pn-pt (7.00 do 15.00) Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA Al..

: +48 14 ...Karta charakterystyki preparatu PIKKO Rozcieńczalnk uniwersalny niebezpiecznego.

Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z punktem 8. Producentem jest firma Amadex s.c.Rozpuszczalnik Nitro-X Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA (Ciąg dalszy) Patrz również p.8 i 13.. Może powodować zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych.. 2 -H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozcie ńczalnik " Techniczne Nitro " Data wydania 21.07.2010 Data aktualizacji: 15.09.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. 6.4 Odniesienia do innych sekcji: Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne .Specyfikacja Techniczno-Handlowa Nitro Techniczny; Rozcieńczalnik Nitro Techniczny Karta Charakterystyki; Szybki kontakt..

Telefon +48 12 625 75 00PIKKO Rozcie ńczalnik NITRO do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Wykorzystasz go podczas wielu prac remontowo-budowlanych, takich jak: malowanie powierzchni, odnawianie mebli czy zmywanie plam po farbach i lakierach.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Strona 1 z 12Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zalecane: Rozcieńczalnik do farb i .KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 2.0 01.06.2009 Data aktualizacji :20.12.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH 3.2 Mieszaniny - składniki niebezpieczneDragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Odpowiednie środki ga śnicze.. Produkty do reperacji nadwozi.. Środowiskowe środki ostrożności.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 ROZPUSZCZALNIK NITRO DO WYROBÓW NITROCELULOZOWYCH Wersja:8.0 CLP Strona 2 z 14 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Flam.. Zmywacze.. Jana Pawla II 23 00-854 Warszawa - Polska Tel.. Du Ŝy po Ŝar: pal ące si ę zbiorniki lub rozlewiska gasi ć pian ą lub mgłą wodn ą.. Środowiskowe środki ostrożności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt