Szczegółowy opis priorytetów poir

Pobierz

2 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, .2 SPIS TRE ŚCI I. I.Kontekst zamówienia3.. WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.. że do realizacji ww.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIOPierwsza wersja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) została zatwierdzona przez Komisję Europejską (KE) 17 grudnia 2014 r. Druga wersja PO WER została zatwie Dokument Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 PDF 2,57 MB Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój.. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO .. 3 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJETitle: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Author: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZałącznik Nr 1 do uchwały Nr 1815/76/11.. Zarządu Województwa Mazowieckiego .. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO.. 3 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJESZCZEGÓŁOWY .. Opis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Główny cel programu: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.. Natomiast wiele badań wskazuje na niskie zrozumienie treści dokumentacji konkursowej ze względu na hermetyczność języka, stosowanie wielu formalnych, prawnych pojęć i niedostosowanie komunikatu oraz formy przekazu do wiedzy i doświadczenia wnioskodawców.Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.) Pobierz plik Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany") Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - Kryteria wyboru projektów - dokument zaktualizowany przez XXVIII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: SZOOP) stanowi rozwinięcie zapisów Programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na osie priorytetowe, działania i poddziałania.Dokumenty Dokumenty programowe są do pobrania ze strony: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1..

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Szczegółowy Opis Priorytetów POIiŚ 2007-2013 ...Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Szczegółowy opis priorytetów PO RPW, wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność dla poszczególnych projektów, karty zamknięcia poszczególnych projektów, dane z monitoringu efektów i trwałościProgram Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust.

6 1.. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 6 1.. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.8.. Oprócz samego "Szczegółowego opisu.". zmienione zostały także załączniki nr 2, 3 i 5.. Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacji Ogólny opis Programu oraz mechanizmy koordynacji i komplementarności Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzebySzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).2.. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 PDF 618 KB Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia..

Cel główny POIiŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020 6, jakim jest wzrostKrajowe inteligentne specjalizacje (KIS), jako narzędzie określania priorytetów wsparcia B+R, wskazują na obszary o największym potencjale rozwojowym, na które alokowane są środki Unii Europejskiej w ramach polityki spójności z przeznaczeniem na wsparcie innowacyjnościSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 20.0. z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄD .

Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także pomoc publiczna.I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt