Karta charakterystyki rozpuszczalnik nitro rc01

Pobierz

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Rozpuszczalnik NitroPlik rozcieńczalnik RC01.pdf na koncie użytkownika technikum • folder KARTY CHARAKTERYSTYKI • Data dodania: 24 mar 2015KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja :2.0 01.06.2009 Data aktualizacji :16.05.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHVoke Rozpuszczalnik Nitro RC-01 - 5L.. Wyrób polepsza rozlewność lakieru.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] .. Karty Charakterystyki dostępne są na 2/12.1 Strona/stron 1/13 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane :Rozpuszczalnik do farb i lakierów renowacyjnych i karbamidowych, do mycia narzędzi malarskich.. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Karta charakterystyki substancji chemicznej - rozpuszczalnik_nitro Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2019/05/09 SEKCJA 1..

Wysokiej klasy rozpuszczalnik Nitro.

z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 MłodzieszynO produkcie.. Wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółkniRADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.. Nazwa i adres dostawcy: "RAD" EXPORT-IMPORT ul. Stefczyka 10 86-300 Grudziądz Numer telefonu dostawcy: +48 22 389 55 97 Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Grzegorz Borkowski, Telefon alarmowy.Rozpuszczalnik.. Wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółknie, nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńczanego, o zapachu typowego, dobrego RC-01.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Kup teraz na Allegro.pl za 82,50 zł - NITRO RC01 ROZPUSZCZALNIK ROZCIEŃCZALNIK 5L szt 3 ).. Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : TOLUEN Wzór chemiczny : C 7 ­H 8 Numer CAS : 108-88-3 Oznakowanie WE : 203-625-9 Numer indeksowy : 601-021-00-3Kup teraz na Allegro.pl za 6,49 zł - Rozcieńczalnik Nitro RC01 WYSOKA JAKOŚĆ 500ml )..

Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp .. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990 e-mail: RC-01 rozcieńczalnik Rozcieńczalnik przeznaczony do wyrobów ogólnego stosowania wg normy PN-C-81951: do farb, emalii i lakierów nitrocelulozowych oraz do mycia i odtłuszczania powierzchni i narzędzi.. ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01RC-01 rozcieńczalnik 5l Rozcieńczalnik przeznaczony do wyrobów ogólnego stosowania wg normy PN-C-81951: do farb, emalii i lakierów nitrocelulozowych oraz do mycia i odtłuszczania powierzchni i narzędzi.. Indywidualne środki ostrożności Unikać kontaktu ze skórą i oczami.. Numer katalogowy :837040114 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. Uwaga: Brak możliwości wysyłki przesyłką kurierską UPS.Rozpuszczalnik Nitro - Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona 3 z 9 ognia i narzędzi iskrzących.. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki:: Department Health, Safety and EnvironmentRozcieńczalnik Nitro Str.1 / 13 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/830 Data sporządzenia: 08.1999 Data aktualizacji: 12.2016 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa..

Rozcieńczalnik i rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

Może powodować zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych.. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. Stosowany w wielu dziedzinach gospodarki (budownictwo, lakiernictwo samochodowe, meblarstwo, itp.).. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.. Do użytku profesjonalnego.. W przypadku dużych awarii wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. W razie potrzeby stosować środki ochronyKARTA TECHNICZNA Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.. zm. ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania: 13.10.2016 Aktualizacja: - Strona/stron: 4/17 Nazwa substancji niebezpiecznej: Tetrahydrofuran Zakres stężeń [%] <1 Numer CAS: 109-99-9 Numer WE: 203-726-8 Numer indeksowy: 603-025-00-NITRO RC-01.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Rozpuszczalnik do farb i lakierów alkidowych.. Szczególnie polecany do emalii Nobiles Termal 500.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 2.0 01.06.2009 Data aktualizacji :20.12.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH 3.2 Mieszaniny - składniki niebezpieczneKARTA CHARAKTERYSTYKI TOLUEN Data sporządzenia: 2002-09-18 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.

zmianami ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC01 Data sporządzenia: 15.09.1999 r. Strona 3 z 15 Data aktualizacji: 01.10.2015 r. Zalecenia ogólne: Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. Identyfikator produktu.. Warunki, któych należy unikać.Menedżer ds. administracyjnych i sprzedaży Agnieszka Gajzler +48 508 260 990 NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1 Substancje: Nie dotyczy 3.2 Mieszaniny: Opis chemiczny:Mieszanina na bazie substancji organicznych Składniki: Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 ROZPUSZCZALNIK NITRO DO WYROBÓW NITROCELULOZOWYCH Wersja:8.0 CLP Strona 4 z 14 powtarzane Działa drażniąco na skórę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt