Metanol karta charakterystyki chempur

Pobierz

Strona 1 z 7karta charakterystyki substancji chemicznej Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Aceton ≥99,5 %, do syntezy numer artykułu: 5025 Polska (pl) Strona 5 / 21.. Podpałka żelowa do rozpalania grilla i kominków.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Siarczan amonu ≥ 99,5%, p.a., ACS, ISO numer artykułu: 3746 Polska (pl) Strona 7 / 14 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowegłówna / karty charakterystyki / wyniki wyszukiwania: Znalezionych pozycji odpowiadających zadanemu pytaniu: 2394.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Zapach pH Kolor Zielony.. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. Spala się bladoniebieskim płomieniem.. Uwaga!. Ograniczenia: Tylko dla firm [i].. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznychKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 818760 Nazwa produktu Etanol absolutny EMPLURA Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie Strona 4 z 10 Informacje na temat obróbki odpadów patrz rozdział 13..

Czysty metanol jest bezbarwną cieczą.

Zapach pH Kolor Temperatura samozapłonu Temperatura zapłonu Niedostępne.. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Sód ≥99 %, pręty w parafinowy numer artykułu: 4469 Polska (pl) Strona 6 / 17.. Ograniczenia: Tylko dla firm [i].. USP - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.7 Aktualizacja 26.07.2021 Wydrukowano dnia 27.07.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Trifluorek boru-metanol, kompleks (roztwór 20% w metanolu) do syntezy Numer produktu : 8.01663Merck.. Wyniki podzielono na 48 stron po maksymalnie 50 pozycji na każdej.. Opakowanie: 500ml, 1l, 5l, 10l, 20l, 30l, 60l .. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel (48/77) , fax (48/77) HTH Easiflo Pastylki Karta opracowana przez firmę Brenntag Polska Sp.. Niedostępne.Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy szyb -30C (metanol-30, etanol) Płyn do spryskiwaczy zimowy zapachowy -30C (metanol-3, etanol) Koncentrat płynu do spryskiwaczy (metanol-10, etanol) Alkohol etylowy całkowicie skażony.. Zapach pH Kolor Temperatura samozapłonu Temperatura zapłonu 500°C Tygla ..

Fuksyna zasadowa BM ... metanol.

Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/9.. Jest silną trucizną.. Do 1923 roku był otrzymywany wyłącznie przez destylację rozkładową drewna.CHEM-LAB NV | Industriezone "De Arend" 2 | B-8210 Zedelgem | BELGIUM | Tel.. W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.Metanol, alkohol metylowy, CH3OH - organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.. +32 50 78 26 54 | metylowy 1 [l] Czysty do analizy Chempur | n2o3.com.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel..

Kwas acetylosalicylowy CZ ... metanol.

Zawartość (GC) Żelazo (Fe) Substancje ciemniejące od H 2 SO 4 Substancje redukujące KMnO 4 (j. O) Wolne alkalia (j. NH 3) Wolne kwasy (j. HCOOH) Aldehydy i ketony (j. HCHO) Pozostałość nielotna Woda Wygląd zewnętrznye-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) Ceglarek Olga - 032 382 00 40 (czynny od 7.00 do 15.00) 1 [l] Czysty Chempur | n2o3.com.. Ensure you have the most current document available for more than 45 countries and in 30 languages.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zalecane: Rozcieńczalnik do farb i .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 4/9.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.

Karty Charakterystyki dostępne są na 1/9.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Ograniczenia: Tylko dla firm [i].. SEKCJA 7.KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt