Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego prezentacja

Pobierz

Zanieczyszczeniem powietrza nazywamy wprowadzanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach, które mogą ujemnie wpływać na stan atmosfery, zdrowie człowieka i wszystkie elementy środowiska oraz powodować szkody związane z występowaniem zanieczyszczeń w powietrzu.Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.. Dla wytworzenia si ę smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie maj ą wi ększego znaczenia.Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów, klimat na Ziemi, stanowi bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi.. Umiejętność omówienia ich wpływu na zachowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego.. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego Zmiany wywołane w środowisku naturalnym przez rolnictwo dotyczą: Stosowania nawozów sztucznych co powoduje obniżanie urodzajności, zakwaszanie gleby.. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: budowa geologiczna rzeźba .Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego | klasa 7 - YouTube.. Zwiększa się też prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuc.. Na dzisiejszej lekcji omówimy zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym..

If playback ...Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego polski.

1.Negatywne zjawiska zachodzące w środowisku: Wyczerpywanie się zasobów naturalnych w wyniku ich niepohamowanej eksploatacji; Rosnące zanieczyszczenie wód, gleby i atmosfery spowodowane postępującą chemizacją środowiska; Wzrastająca ilość opadów; Niszczenie naturalnych środowisk, w tym lasów; Zmniejszenie różnorodności biologicznej.Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego .. Codziennie do atmosfery, hydrosfery oraz .Ochrona środowiska i zanieczyszczenia - prezentacja - YouTube.. Nawozy sztuczne często zawierają toksyczne substancje które mogą powodować obniżanie jakości produkowanychZanieczyszczenie termiczne środowiska przyrodniczego Degradacja podstawowego kapitału naturalnego (klimatu Ziemi, warstwy ozonowej itd.). Warunki meteorologiczne w znacznym stopniu modyfikują oddziaływania zanieczyszczeń.Zanieczyszczone środowisko naturalne zabija małe dzieci.. Zanieczyszczenia przemysłowe Popatrz ma poniżej zamieszczoną fotografię i zastanów się jakie mogą być zanieczyszczenia przemysłowe:W Polsce środowisko zanieczyszczane jest głównie przez przemysł, który wytwarza olbrzymie ilości pyłów, gazów, ścieków i odpadów stałych.. Zanieczyszczenia środowiska Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) − całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe..

Ochrona środowiska i zanieczyszczenia - prezentacja.

Brudna woda, zanieczyszczone powietrze i niedostateczne warunki higieniczne są .Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka); następuje ono w wyniku niezamierzonej, lecz systematycznej działalności człowieka (antropopresji), polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko, lub też jest następstwem awarii .Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie rozszerzonym, przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).Plik Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce.pptx na koncie użytkownika werson2 • folder Prezentacje • Data dodania: 10 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.spowodował, że zanieczyszczenie srodowiska ma charakter globalny.Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego jest wynikiem działalności człowieka, następuje ono w wyniku nie zamierzonej, lecz systematycznej działalnościpolegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub też jest następstwem awarii np. fabryk.Rodzaje oraz źródła zanieczyszczenia i degradacji powietrza Rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które podzielić można na gazowe i pyłowe.Najistotniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły..

#Degradacja #środowiska przyrodniczego to jeden z największych problemów na świecie.

Każdego dnia do atmosfery, hydrosfery oraz litosfery i pedosferęprzedostająsię tony szkodliwych substancji.Kolejną przyczyną zanieczyszczenia środowiska jest rolnictwo.. Źródło: S. Czaja, A. Bacla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania , Wyd.. Sylwia Paska kl. 3e.. Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych gleby Podsumowanie .. Według raportu (z dnia 6.03.2017) przedstawionego w Genewie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie środowiska naturalnego sprawia, że rokrocznie umiera na świecie 1,7 mln dzieci, które nie skończyły jeszcze 5 roku życia.. Proszę zapoznajcie się z poniższą prezentacją, zapiszcie do zeszytu tematy.. Zaczynamy kolejny tydzień wirtualnych zmagań.. Oskara Langego, Wrocław 2002, s. 174Głównymi zanieczyszczeniami s ą: tlenek w ęgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i nienasycone, ozon, pyły przemysłowe .. Przepiszcie notatkę do zeszytu.. Witam Cię Drogi Uczniu!. Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze.. Kl. VII a i b - 26 maja 2020 r. Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski.Zanieczyszczenie środowiska stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany np. korozję metali.Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 27.05.2020 Cel: Poznanie źródeł, przyczyn i skutków zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, w tym atmosfery, wód i gleb..

Smog drastycznieZanieczyszczenie środowiska to jeden z wielu problemów dzisiejszego świata.

Podczas opadów deszczu azot i fosfor pochodzące z nawozów przedostają się do rzek i jezior powodując eutrofizację.. oraz odpowiedzi na pytania.. Agnieszka Kozłowska.. Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne spowodowane działalnością człowieka, które następuje w wyniku nie zamierzonego, ale systematycznej działalności człowieka, polecającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest .I Źródła zanieczyszczenia środowiska II Sposoby ochrony środowiska 1.Kominy zakładów przemysłowych emitują pyły i gazy 2.W spalinach samochodowych są tlenki węgla, azotu, siarki, ołowiu 3.Ścieki miejskie i przemysłowe 4.Nieodpowiednie składowanie śmieci i odpadów komunalnych 5.Nieodpowiednie nawożenie glebyZanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, a także negatywnie wpływają na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Degradacja środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z głównychproblemów na świecie .. Ponadto transport drogowy emituje do atmosfery spaliny samochodowe, a z gospodarstw domowych pochodzą śmieci i ścieki komunalne, z niektórych także spaliny z domowych pieców oraz kotłów centralnego ogrzewania.2.. Powodują tez straty ekonomiczne.. Temat jest również w podręczniku na str. 164-168.. Wšród nich znajdujq siç tlenek Akademii Ekono-micznej im.. Źródłem ich emisji jest .ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA.. Rozwój tej dziedziny sprawił, że do gleb przedostaje się wiele nawozów sztucznych i pestycydów.. Jeszcze kilka wieków temu w środowisku dominowały zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego.Źródłami z anieczyszczeń powietrza były wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny.Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłami zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń.. Kwašne opady Zakwaszenie wód moŽe byt przyczynq šniecia ryb..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt