Sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumentów

Pobierz

Pomoc prawna i poradnictwo konsumenckie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2009r.. 5.SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI CO DO JEGO TREŚCI URZĘDUOCHRONY KONKURENCJI IKONSUMENTÓW SPIS TREŚCI I.WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO)RZECZNIKA KONSUMENTÓW Struktura biur rzecznika, stan kadrowy.. Województwo OPOLSKIE 2. zm.) na Rzeczniku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego (np. poprzez odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt) i udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony prawa konsumentów.SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMNETÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SANDOMIERZU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu jest zatrudniony od dnia 01.06.2000 roku w wymiarze 2/5 etatu, a od maja 2011 roku na ½ etatu.Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, powiatowy rzecznik konsumentów w Ostrzeszowie złożył Zarządowi Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku.. Zmiana administracyjna kraju wprowadzona w 1999 roku nałożyła na organy samorządu powiatowego szereg obowiązków w zakresie ochrony praw .Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów, tym : zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów praw miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,sprawozdanie rzecznik przekazuje wlaéciwej Delegaturze Urzqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy..

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta.

Miasto /Powiat STRZELECKI 3.przekazanie właściwej miejscowo delegaturze UOKiK zatwierdzonego przez Starostę Rawskiego sprawozdania z rocznej działalności rzecznika, składanie wniosków i sygnalizowanie problemów delegaturom UOKiK dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO.. CZĘŚĆ WSTĘPNA - PRZEPISY REGULUJĄCE ZAKRES DZIAŁAŃ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW.. zm.), na podstawie którego rzecznik przedkłada w terminie do 31 marca staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Usytuowanie organizacyjne Powiatowego rzecznika konsumentówPrzedsiębiorca do którego zwrócił się Rzecznik w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów obowiązany jest udzielić mu wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do jego opinii i uwag.. Podstawowe zadania: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnejSPRAWOZDANIE RZECZNIKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI CO DO JEGO TREŚCI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW SPIS TREŚCI I..

1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331, z póź.

WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW Struktura biur rzecznika, stan kadrowy.

2 SPIS TRE ŚCI I. WST ĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZ ĄCE DZIAŁALNO ŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA .2 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 43 ust.. Funkcję powiatowego rzecznika konsumentów pełni Karol Cieplik, którego Starosta Ostrzeszowski powołał 15 kwietnia 2020 roku, po odejściu .Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.. z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, należy do zadań własnych powiatu.Powiatowy Rzecznik Konsumentów skierował do przedsiębiorców 85 wystąpień pisemnych, z czego 40 spraw dotyczyło świadczonych przez przedsiębiorców usług, 41 wystąpień było z zakresu realizacji umów sprzedaży i 4 umów zawieranych poza lokalem i na odległość.Powiatowy Rzecznik Konsumentów Monika Czerwińska-Babiarz Inspektor ds.obsługi biura i spraw konsumenckich Agnieszka Góralczyk Plac Floriański 1, pok.. Nie posiada uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien .Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony od 01 czerwca 2000r..

Zadania realizowane z zakresu ochrony konsumentów w powiecie szczyciefiskim wykonywane sq jednoosobowo przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów Paniq Katarzynç Kostiuk.

w wymiarze 2/5 etatu.. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019,369) przedkładam Staroście Powiatu Pszczyńskiego sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2019Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2007 Mińsk Mazowiecki, marzec 2008 e-mail: POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRAPKOWICACH ZA ROK 2016 Krapkowice 2017 .. Również od 01.03.2015 r. pracownicy biura pełnią dyżury w siedzibie biura w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00. realizacja zadań rzeczników konsumentówRzecznicy praw konsumenta składają roczne sprawozdania przed Prezesem UOKiK.. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, należy do zadań własnych powiatu.Powiatowy Rzecznik Konsumentów Monika Czerwińska-Babiarz, Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów Małgorzata Rymarz.. Miasto /Powiat STRZELECKI 3.Samorząd Powiatu Bielskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku Podlaskim w 2004 r. Ochrona interesów konsumentów, zgodnie z art. 4 ust.. 2 SPIS TREŚCI .. Z raportu za 2018 r. (najnowsze dostępne dane) możemy się dowiedzieć, że w 2018 roku rzecznicy udzielili 475 929 porad i interweniowali u przedsiębiorców 52 685 razy.Powiatowy Rzecznik Konsumentów Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów Sprawdź szczegółyRady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2006 I.. 33 26-110 Skarżysko-Kamienna tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt