Charakterystyka przejściowa wzmacniacza odwracającego

Pobierz

Witam, W jaki sposób na podstawie rodziny charakterystyk wyjściowych Ic=f(Uce)|Ib=const, dla 5 wartości prądu Ib oraz charakterystyk wejściowych Ube=f(Ib)|Uce=const, dla 2-ch wartości Uce=0V i 2V wykreślić charakterystykę Uce=f(Ube) tranzystora pracującego w układzie WE.ćwiczenie nr parametry podstawowe układy pracy wzmacniacza operacyjnego wprowadzenie wzmacniacze operacyjne stanowią największą grupę analogowych układówRys.. Wzmacniacz zasilamy z zasilacza dwusekcyjnego ustawionego w tryb pracy szeregowej.. Tabela wyników pomiarowych.. Dołączyć oscyloskop, jeden kanał do Jest naprawdę duża R4'' 10k Wy U2 We2 R2 1k Uwy Rys. 6.. Symbol graficzny wzmacniacza operacyjnego i jego charakterystyka przenoszenia 2.- Charakterystyki przejściowe wzmacniacza - Podstawowe właściwości (parametry) wzmacniaczy operacyjnych • Porozmawiamy też o zastosowaniach Wzmacniacz operacyjny.. Na rys. 6 przedstawiono w sposób schematyczny charakterystykę przejściową wzmacniacza odwracającego dla stałego napięcia wejściowego.Pomiary charakterystyk przejściowych i parametrów wzmacniacza operacyjnego w układzie odwracającym .. 4.1); • wymienić opór R_2 z 51kΩ na 100kΩ i wykonać czynności z punktu poprzedniego.. Wtórnik napięciowy Czyli ustawić napięcieWzmacniacz odwracający - charakterystkyka częstotliwościowa i wpływ temperatury..

Charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego odwracającego.

2 Rysunek 5: Schemat budowy wzmacniacza operacyjnego różniczkującego.Rys.6.3.. Zestawiając układ pomiarowy należy posiłkować się, z odpowiednimi zmianami, schematem z rys 4.1.. Charakterystyka przejściowa układu odwracającego (rys 6.3) przechodzi przez drugą i czwartą ćwiartkę układu współrzędnych.. Dodatki: Schematy: Tabela.. Rysunek 1.. Typowy liniowy zakres zmian napięcia wyjściowego, zależy od konfiguracji układowej, napięć zasilających i wewnętrznej architektury samego wzmacniacza operacyjnego.. W tabeli 7.1 podano ze-Nachylenie charakterystyki w zakresie liniowym odpowiada wzmocnieniu różnicowemu.. Dokonać połączenia układu zgodnie z rysunkiem 1.. Rys.3 Schemat wzmacniacza z naniesionymi wartościami napięć i prądów stałych, Rys.4 Charakterystyka amplitudowa i fazowa układu (siatki do pobrania ze strony laboratorium) 46.Właściwości wzmacniacza operacyjnego w układzie nieodwracającym.. Ustawić pokrętła Z1 w pozycji "2" a Z2Charakterystyki wzmacniacza WE.. Charakterystyka przejściowa układu odwracającego (rys 6.3) przechodzi przez drugą i czwartą ćwiartkę układu współrzędnych.. Przygotowałem schemat wzmacniacza odwracającego wraz z możliwością symulacji charakterystyki.Muszę na zajęcia z elektroniki tak przygotować układ, aby można było wykonać charakterystykę częstotliwościową oraz wpływ temperatury na działanie wzmacniacza, a jestem w tym jeszcze dość.4.2 Charakterystyka przejściowa Statyczna charakterystyka przejściowa opisuje, jak zmienia się napięcie wyjściowe wzmacniacza w funkcji napięcia wejściowego przy f=const..

Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3.

Na tej charakterystyce można wyróżnić trzy zakresy pracy wzmacniacza: zakres pracy liniowej iCharakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego : idealnego - linia ciągła, rzeczywistego - linia przerywana .. wzmacniacza jako układu odwracającego (Rys.14.7), bądź praca jako układu nieodwra-cającego (Rys.14.8).. Wartość teoretyczna wzmocnienia dla wzmacniacza nieodwracającegoTabela 2.1 Zestawienie wyników pomiarowych napięć wejściowych i wyjściowych dla wzmacniacza odwracającego.. W przypadku wzmacniacza operacyjnego ze sprzężeniem zwrotnym korzysta sięwzmocnienie wzmacniacza i wartość napięcia przesterowania.. Zaznaczono na nim w ęzły A i B oraz pr ądy płyn ące w układzie I1 = I 2 Dla w ęzła B nie układa si ę równa ń, poniewa Ŝ pr ądy polaryzuj ące s ą równe zeru .. Charakterystyka cz ęstotliwo ściowa układu ró Ŝniczkuj ącego .4 2.. Wartość wzmocnienia wynosi −111.41±0.35.. Podstawowe wła ściwo ści wzmacniacza operacyjnego bardzo du żym wzmocnieniem napi ęciowym (powy żej 10000 V/V czyli 80dB), wzmacniaj ą pr ąd stały , odwracaj ą faz ę sygnału wyj ściowego w stosunku do sygnału podawanegoWyznaczenie charakterystyki przejściowej.. Oznacza to, że dla dodatnich napięć wejściowych napięcia wyjściowe przyjmują wartości ujemne, a dla ujemnych - dodatnie.Pomiar charakterystyki częstotliwościowej wykonany będzie na przykładzie wzmacniacza odwracającego (ustawić odpowiednie przełączniki)..

Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza .

Rys. 7 Przykładowe przebiegi na wejściu i na wyjściu wzmacniacza nieodwracającegoPodstawowy schemat wzmacniacza odwracaj ącego przedstawiono na rysunku powy Ŝej.. Do wejścia WE1 dołączyć generator przebiegu sinusoidalnego.. Charakterystykę przejściową wzmacniacza operacyjnego UO=f(UI) należy wyznaczyć metodą statyczną.. Oznacza to, że dla dodatnich napięć wejściowych napięcia wyjściowe przyjmują wartości ujemne, a dla ujemnych - dodatnie.Układ wzmacniacza nieodwracającego charakteryzuje się bardzo dużą wartością impedancji wejściowej, praktycznie równą impedancji wejściowej zastosowanego wzmacniacza operacyjnego.. Doświadczenia powtórz dla drugiego układu (o innym wzmocnieniu) i uzupełnij tabelę 3.. Opracowanie wyników:• Bierny układ całkujący: Wzory opisujące działanie układu są identyczne jak dla wzmacniacza całkującego, z tym wyjątkiem, że układ ten nie odwraca fazy i nie wzmacnia sygnału wejściowego, jak to zostało dokładnie przeanalizowane w [4]..

Schemat ideowy wzmacniacza tranzystorowego.

Wykres 2.1 Charakterystyka przejściowa dwóch układów odwracających o wartościach rezystancji R2=100kΩ i R2=1MΩW zależności od rodzaju układu wzmocnienie napięciowe z otwartą pętlą sprzężenia \(k\)wynosi od\(10^4\)do \(10^6\).. Charakterystyka przejściowa układu odwracającego przechodzi przez drugą i czwartą ćwiartkę układu współrzędnych.. Witam.. Pomiary charakterystyki przejściowej układu nieodwracającego lub odwracającego Wzmocnienie napięciowe kU (wzór)Charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego odwracającego.. Praktyczny układ wzmacniacza w konfiguracji odwracającej: a) schemat, b) charakterystyka amplitudowa Pasmo przenoszenia układu odwracającego zależy od właściwości częstotliwościowych sa-mego wzmacniacza i od wzmocnienia w układzie zamkniętym (rys. 7.5b).. Oznacza to, że dla dodatnich napięć wejściowych napięcia wyjściowe przyjmują wartości ujemne, a dla ujemnych - dodatnie.wzmacniacze operacyjne wojciech konury maciej szczurek 13/03/2019 przygotowanie do zajęć wzmacniacz odwracający rysunek wzmacniacz odwracający rezystory wybrano Charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego odwracającego.. W celu zbadania pełnego przebiegu charakterystyki wzmacniacza należy podawać na wejście układu napięcie stałe o wartościach zarówno ujemnych, jak i dodatnich.Charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego Na rys. 2 przedstawiono typowy przebieg zależności napięcia wyjściowego od różnicowego, tzw. charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego.. W przypadku tzw. idealnego wzmacniacz operacyjnego, rezystancja wejściowaobu wejść (odwracającego i nieodwracającego) jest nieskończona, a rezystancja wyjściowa równa jest zero - układidealnego sterowanego źródła napięciowego.Układ wzmacniacza nieodwracającego (a) i jego statyczna charakterystyka przejściowa (b) W układzie nieodwracającym (rys.4) sygnał jest doprowadzany do wejścia nieodwracającego, do wejścia odwracającego zaś jest dołączony dzielnik napięciowy (rezystory R1 i R2) obwodu sprzężenia zwrotnego (napięciowe szeregowe).Pomiar charakterystyk przejściowych wzmacniacza sumującego, wzmacniacza różnicowego, oraz stabilizatora napięcia .. jest modyfikacją wzmacniacza odwracającego, b) służy do dodawania napięć wejściowych, c) służy do dodawania mocy sygnałów wejściowych.Rys.6.3.. ograniczenie ch-ka idealna ograniczenie +-0 uo kudud• dokonać pomiaru charakterystyk przejściowej i częstotliwościowych jak w przypadku wzmacniacza odwracającego (patrz p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt