Ocena zachowania ucznia w klasach 13 przykłady

Pobierz

Agnieszka Majewska.. Uczeń: - jest samokrytyczny.. Żeby zwiększyć szanse uczniów, którzy mają zaległości, na przypomnienieZna i stosuje zwroty grzecznościowe.. 4.OCENA Z ZACHOWANIA W KLASACH I - III 1.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. W klasie ma ulubioną koleżankę i kolegę, z którymi chętnie rozmawia i przebywa.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. - samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III -przykłady **** Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. My mamy prawie same a, jedno B+ i jedno C (nie zrozumiał ćiwczenia).. Przestrzega podstawowe zasady i normy społeczne, które obowiązują w szkole.. Czyli pani sobie z różnych prac w różnych kategoriach te oceby stawia.. Jeżeli natomiast na świadectwie widnieje niedostateczny, to wiemy, że ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające kontynuowanie mu nauki w klasie programowo wyższej.powiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu..

Ocena z zachowania ma charakter opisowy.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna.. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności .. Podczas zajęć jest zdyscyplinowana, ale mało aktywna.. Klasa III liczy 10 uczniów.. ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIAARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanauczniowie już na ten temat wiedzą, co potrafią.. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych tematów do rozmów, ale jest przez nich lubiana i akceptowana.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Dotrzymuje warunków zawartych umów .II Ocena zachowania 1..

Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi.. - kontroluje swoje zachowanie.-potrafi ocenić swoje zachowanie.. Zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega .. Dostateczny (3) - Uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować.Ocenianie kształtujące… z pewnością większość z was spotkała się z tym pojęciem w swojej karierze pedagogicznej.. Ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych to określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.Kryteria oceniania w klasach 1-3.. Niepodejmowanie lub negatywny wynik z proponowanych przez nauczyciela form poprawy oceny 14.. Przy formułowaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia .WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań .Motywująca jest też ocena..

Samoświadomość i samoocena.

Jest uczynna i koleżeńska.z zajęć dodatkowych.. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel - wychowawca, uwzględniając: opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, opinię pracowników szkoły, samoocenę ucznia.. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca w oparciu o zapis w dzienniku uwzględniając: opinię innych nauczycieli uczących ucznia, opinię niedydaktycznych pracowników szkoły (świetlica), opinię kolegów i koleżanek,Ocena efektywności zajęć specjalistycznych, to ocena przyrostu umiejętności, której można dokonywać w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania ucznia.. Dobrze jest upewnić się, czy rzeczywiście jest na czym budować (i nie chodzi tu, w żadnym wypadku, o odpytywanie uczniów z poprzednich lekcji na ocenę).. W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne.. Jest wzorem dla wszystkich uczniów .. B - Uczeń zachowuje się kulturalnie , używa form grzecznościowych , jest koleżeński , uczynny .. Toruń .. Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.. Bardziej szczegółowo13.. Jest trochę nieśmiała.Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia..

Wynik to 3,9 - ocena dobra.

Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu .A te oceny to są tylko w dzienniku, bardziej dla nauczyciela, a nie dla dzieci.. A z zachowania już chyba z 5 uwag, niedługo nam nie starczy dzienniczka.OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III 1.. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaneW teorii oceny opisowe zebrane w klasach I-III stanowią informację dla rodziców, a dla nauczycieli w dalszych klasach są podstawą do ustalenia sposobu nauki i dotarcia do ucznia.. to podziel go przez 40 (liczba szczegółowych kryteriów).. Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań.. Dzisiaj postaram się Wam przybliżyć trochę podstaw, czyli czym właściwie jest ocenianie kształtujące i jakie podstawowe elementy składają się na nie, a następnie omówię, jak wykorzystuję ocenianie kształtujące na lekcjach Spis treści: 1.…Ocena opisowa za I semestr- klasa I.. Opinia o uczniu - rekomendacja do programu stypendialnego dla zdolnych uczniów.. Małgorzata Majda.. Na ocenę powinno się składać: 50 % samooceny, 30% oceny kolegów, 20% oceny nauczyciela.. Mają uwzględniać postępy ucznia, osobiste osiągnięcia (u Ninki przykładem byłaby np. umiejętność płynnego czytania dłuższych tekstów) i motywować .Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena pozytywna (zgodna z oczekiwaniami) Ocena negatywna (niezgodna z oczekiwaniami) TWORZENIE OBRAZU SIEBIE.. Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole.. W czasie zajęć uczeń jest: zawsze aktywny, czasami aktywny, odpowiada tylko na pytania nauczyciela, jest bierny.. Szczególnej uwadze poleca się zapis ustawy dotyczący oceniania bieżących osiągnięć ucznia: W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęćPRZYKŁAD: jeśli po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskałeś wynik np.156 pkt.. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, popełniając niewielkie błędy.. Zachowanie w grupie: lubi przewodzić innym, podporządkowuje się chętnie-biernie, zgodnie współpracuje z rówieśnikami, pomaga innym, czasem wywołuje konflikty.Potrafi dokonać oceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych.. W ocenianiu powinno się kłaść nacisk na to, co uczeń umie.. Powinna służyć wspieraniu szkolnej kariery uczniów.. Ocena powinna być: sprawiedliwa, obiektywna .Uczeń opanował w dobrym stopniu wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne z języka angielskiego.. - dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt