Sprawozdanie z trwałości projektu rpo wz

Pobierz

Jeżeli Twój projekt podlega zasadzie trwałości masz obowiązek sporządzania sprawozdań lub oświadczeń.. Obowiązek ten uchylany jest w sytuacji, gdy zaprzestałeś działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa.. Zajęcia zostaną zrealizowane w formie online.. Rok Okres sprawozdawczy Termin złożenia sprawozdania4.3 Kontrola trwałości projektu 14 4.4 Kontrole uprzednie 15 .. MINIMALNY ZAKRES ZAŁOŻEN DO ROCZNEGO PLANU KONTROLI RPO WZ 28 Załącznik nr 2 - RAPORT Z REALIZACJI OBOWIĄZKÓW KONTROLNYCH 29 .. Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatuCelem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych.. Odbywa się ona w trakcie trwania lub krótko po zakończeniu poprzedzając ostateczne rozliczenie, jak również w trakcie okresu trwałości projektu.. w dniu.. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z EFRR Działanie 3.3 "Innowacje w MŚP" .Konsekwencje niezachowania trwałości projektu.. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 przypomina, że zgodnie z Wytycznymi do monitoringu i kontroli trwałości projektu .Ponadto IZ RPO WZ informuje, że w przypadku tych projektów, dla których okres trwałości już się zakończył jak również tych projektów, które są w jego trakcie i minął im już co najmniej jeden okres sprawozdawczy, beneficjenci stosują się do poniższych zasad: - okres trwałości projektu zakończył się do dnia 31.12..

Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości .

Jeżeli Twój projekt podlega zasadzie trwałości masz obowiązek sporządzania sprawozdań lub oświadczeń.. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2014 r. UWAGA: Pytania w sprawozdaniu dotyczą .. Obowiązek ten powstaje z dniem otrzymania przez Beneficjenta pisma z IZ RPO WZ informującego o zatwierdzeniu .Instrukcja wypełniania sprawozdania z zachowania trwałości projektu 9.1.. Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.Szanowni Państwo, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o obowiązku składania Sprawozdania z zachowania trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, dla projektów których okres realizacji już się zakończył.Sprawozdanie powinno objąć okres od dnia zakończenia realizacji projektu do 31.12.2017 r.Oznacza to, że projekt w ciągu 3 lub 5 lat od zakończenia realizacji nie zostanie poddany tzw. zasadniczym modyfikacjom..

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z EFRR.

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WZ 2014-2020 za rok 2019.. Filtruj .. Koncepcja i projekt: MIiR.. Okres trwałości liczony jest od daty płatności końcowej .Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.01-32-472/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r. (zwana dalej Umową) określa szczegółowe zasady dofinansowania Projektu, a także prawa i obowiązki Beneficjenta z tym związane.. Forma zajęć.. Zgodnie z zapisami Umowy IZ RPO WZ zobowiązała się doWytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10):SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU.. 2012 r .Wytyczne określają ogólne zasady w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014- 2020) i są skierowane do Instytucji uczestniczących w realizacji RPO WM 2014-2020 do stosowane przez nie oraz stosowane przez .W związku z powyższym, IZ RPO WZ wprowadziła nowy obowiązek dla Beneficjentów w postaci: Sprawozdania dotyczącego trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013..

Na ich podstawie określane będzie, czy została zachowana trwałość projektu.

1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiającegoRPO WP 2014-2020 Zwiedzaj z Funduszami .. Odbędą się w czasie rzeczywistym.Sprawozdanie z trwałości projektu za 2015 rok z dnia 9.03.2016 r. Sprawozdanie z trwałości projektu za 2016 rok z dnia 10.03.2017 r. Sprawozdanie z trwałości projektu za 2017 rok z dnia 23.03.2018 r. Sprawozdanie z trwałości projektu za 2018 rok z dnia 15.03.2019 r. Beneficjent złożył do IZ RPO WZ sprawozdania z trwałości projektuKontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych.. Z uwagi na fakt, iż do dnia 31.03.2013 r. w Serwisie Beneficjenta nie zostało opublikowane sprawozdanie z trwałości ww.. Na ich podstawie określane będzie, czy została zachowana trwałość projektu.. Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.instrukcja wypełniania sprawozdania z trwałości projektu..

Wzór zasad realizacji projektu własnego dla X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

W związku z powyższym, IZ RPO WZ wprowadziła nowy obowiązek dla Beneficjentów w postaci: Sprawozdania dotyczącego trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.Instrukcja wypełniania formularza SPRAWOZDANIE Z ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI w module Ankiety Trwałości w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFSRPO WSL 2007-2013: Strona RPO WSL 2007 .. Obowiązek sprawozdawczy może obejmować kilka okresów sprawozdawczych.. 26.08.2020 Sprawozdania roczne.projekt i pojawi się po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową przez IZ RPO WZ.. Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 przypomina, że zgodnie z Wytycznymi do monitoringu i kontroli trwałości projektu… beneficjenci, których projekty znajdują się w okresie zachowania trwałości (3 bądź 5 lat), są zobowiązani w terminie do 31 marca 2015 .Obowiązek sprawozdawczy - obowiązek wypełniania i składania przez Beneficjenta do IZ RPO WZ sprawozdań z trwałości projektu za dany okres sprawozdawczy.. Oświadczenie w sprawie osiągnięcia i utrzymania wskaźników, zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT (DOCX, 87.81 KB) Wersja archiwalna.został zatem zobowiązany do przedstawiania IZ RPO WZ sprawozdań z trwałości projektu nr WND-RPZP.01.01.01-32-280/09.. Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument: Instytucja publikująca dokument Kategoria dokumentu Zobacz obowiązujące .. projektu za rok 2012, IZ RPO WZ pismem z dnia 23.05.2013 r. wezwała Beneficjenta do opublikowania .wniosku o płatność końcową nastąpiło po terminie na opublikowanie sprawozdania, IZ RPO WZ poinformowała beneficjenta, że jest zwolniony z obowiązku złożenia sprawozdania w 2013 r.3 Beneficjent jest zobowiązany złożyć 5 sprawozdań z trwałości projektu.. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu.Okres trwałości projektu standardowo wynosi 5 lat, natomiast dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest to okres3 lat.. Realizacja: .Sprawozdawczość..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt