Wyjaśnij pojęcie samorządu terytorialnego

Pobierz

- terytorialne - czyli oparte więziach wynikających ze wspólnego zamieszkania.terytorialny - dotyczący wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium funkcjonalny - dotyczący wspólnoty osób opartej na więzi pracy, wykonywania zawodu lub innej działalności: samorząd adwokacki samorząd radców prawnych samorząd sędziowski samorząd prokuratorski samorząd notarialny samorząd lekarski samorząd rzemieślniczy samorząd akademickiZadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne Zadania własne mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z jednostkami pomocniczymi w ramach podpisanych umów i porozumień.Stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) są związki powstające w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony ich wspólnych interesów.. rodzaje wyróżnione na kryterium innym niż treści czynności.. Może występować obok organów administracji rządowej (dualizm administracji terenowej) lub samodzielnie, bez administracji rządowej, której zadania wówczas wykonuje (zadania zlecone).Organy jednostek samorządu terytorialnego (JST) zajmują szczególne miejsce w systemie organów administracji publicznej.. Podziel się artykułem: Konstytucyjny system źródeł wskazuje, że mają one powszechnie obowiązujący charakter.Pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego Samorząd to niezależne decydowanie we własnych sprawach, zarządzanie nimi, samodzielne wykonywanie pewnych funkcji..

Wyjaśnij pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Inwestycji dotyczących badań naukowych Można również wyróżnić dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji: 1.. Takimi stowarzyszeniami są np. Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich.. Jednym z ich charakterystycznych uprawnień jest stanowienie aktw prawa miejscowego.. * umowy - powstają przez zgodne .. Stanowi także przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego (np. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego).Samorząd terytorialny - organizacja społeczności lokalnej lub regionalnej i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę..

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w tym regionalne izby obrachunkowe.

Zasady i cele finansów publicznych.. W znaczeniu prawnym rozumiany jest jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób samodzielny i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane ingerencji państwowej.Zadaniem takiego samorządu jest reprezentowanie interesów swoich członków wobec państwa, doskonalenie zawodowe i czuwanie nad etyką wykonywania zawodu.. Postacie czynności prawnych - jednostronne, umowy i uchwały.. Zakres samorządu oraz jego formy we współczesnym państwie określa prawo.Konstytucja wyróżnia dwie formy samorządu: samorząd terytorialny i zawodowy, dopuszczając tworzenie w drodze…" samorządność - jest to zasada, według której kształtują się reguły współżycia jednostek w grupie /uczniów, nauczycieli/ polegające na posiadaniu i wykorzystaniu uprawnień do podejmowania decyzji wewnątrz grupowych /wewnątrzklasowych/, nie skrępowanych możliwościami organizowania się, solidarnego występowania w obronie interesów grupowych i …Pierwsza część opracowania przedstawia pojęcie samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Lokal-nego z dnia 15 października 1985 roku oraz na podstawie ustawy o samo-rządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku i ustawy o samorządzie powia-towym z dnia czerwca 1998 roku.Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej..

Jednostek samorządu terytorialnego (inwestycje własne i z obszaru administracji rządowej) 6.

Rodzaje podatków w Polsce.. System polityczny Polski.. Jednostronne, umowy i uchwały.. Przedsiębiorców, na zasadzie ustawy o pomocy publicznej.. Jest instytucją działającą we wszystkich systemach demokratycznych.. Zadania publiczne samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.. Author: Akademia Pomorska w SłupskuDecentralizacja - ustawowe, trwałe, chronione prawem przekazywanie organom decentralizowanej władzy publicznej (gminom, powiatom, województwom) zadań, kompetencji, środków i odpowiedzialności w które do tej pory były wyposażone organy władzy centralnej.. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.. Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie, organy administracji niezespolonej (A. Malinowski (red.) 2009, s. 212-214) Czasami może się zdarzyć, iż akty prawa miejscowego stanowione są przez inne niż wyżej wymienione organy.Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznychPojęcie samorząd pojawiło się w nauce prawa stosunko-wo późno, bo dopiero w XIX wieku w literaturze niemieckiej..

Wykonując zadania działa we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność.Pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego.

Samorząd- ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia; w Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, istnieje też obowiązek należenia do samorządu jako warunku wykonywania określonych działań lub zawodów; samorząd ma osobowość prawną .Pojęcie oraz istota samorządu terytorialnego - Strona 2.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.Zadania samorządu terytorialnego polegają na zaspokajaniu potrzeb publicznych i zapewnienie rozwoju danego terenu.. Wymień i scharakteryzuj główne etapy integracji europejskiej.. Zgodnie z prawem jego mieszkańcy formują wspólnotę, a także decydują w niezależny sposób o wypełnianiu zadań, wynikających bezpośrednio z jej zapotrzebowania.Samorząd terytorialny jest w państwach demokratycznych podstawową formą udziału obywateli w wykonywaniu zadań administracji publicznej w terenie.. Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców.. Samorząd terytorialny jest formą administracji publicznej.. Przez samorząd - Selbstverwaltung - rozumiano urządze-nia administracyjne gminy.. System polityczny Wielkiej .5.. - kryterium - strony: * jednostronne czynności prawnej - powstają przez złożenie oświadczenia woli jednej strony, np. testament.. Omów instytucje demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich.. Pojęcie oraz elementy systemu politycznego.. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.Wyjaśnij pojęcie samorządu terytorialnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt